BNG Pesupalvelut ja GDPR

Keräämme asiakastietoja pesuaikojen varausta sekä laskutusta varten. Tarvitsemme pesun ostajan hallinnassa olevan puhelinnumeron varmistaaksemme tilauksen sekä sähköpostiosoitteen, mihin toimittaa kuitti ostoksista. Pyydämme myös osoitetietoja, minkä pohjalta voimme informoida asiakastamme uusien pesukiertueiden aikatauluista. Toimitamme ja tuhoamme asiakastiedot pyydettäessä asiakaskohtaisesti. Säilytämme tiedot turvallisesti Shopify verkkokauppapalvelumme asiakastieto-osiossa. Emme käytä niitä markkinointitarkoitukseen, ellei siihen ole erikseen saatu lupaa. Hävitämme tiedot 10vuoden kuluttuja viimeisestä yhteydenpitotapahtumasta palvelumme ja asiakkaamme välillä.

Tietosuojaseloste

BNG Palvelut Oy markkinointi- ja asiakasrekisteri
Tietosuojalain (1050/2018) sekä EU GDPR -asetuksen mukainen Tietosuojaseloste.

BNG Palvelut Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) vastaavalla tavalla oheisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä

BNG Palvelut Oy Y-tunnus 3137983-4 Eteläinen Salmitie 1 02430 Kirkkonummi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tomi Koivulehto

asiakaspalvelu@boatwash.fi

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU regulaatiota henkilötietojen tallentamisesta – tämä lyhennettynä on oheiset kuusi kohtaa:

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
 • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen.
 • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä.
 • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää.
 • Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan BNG Palvelut Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.
Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. Lisäksi IP-osoitetieto, evästeiden kautta kerättävät tiedot ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot.

Rekisteriin tallennetaan lupa lähettää markkinointiviestintää, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Paytrail Oyj:n (Verkkopankit), Stripe:n (maksukortit) ja Klarnan maksupalveluiden tiedot. Maksunvälittäjät kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Lue lisää maksutavoistamme ja ehdoista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

 • Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi sekä sähköpostiosoite.
 • Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen ja ostotapahtumien hallintaan CRM-työkalua, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, osoitetiedot, kontaktointitiedot sekä tilaushistorian.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Salasana ei ole BNG  Palvelut Oy:n tiedossa. Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen osoitettuna Rekisterinpitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai tietojen poistoa

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi lähettää kohdassa 1. annettuun osoitteeseen virheen korjaamista tai tietojen poistoa koskevan pyynnön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

------

Dataskyddsförklaring

BNG Palvelut Oy marknadsförings- och kundregister
Enligt dataskyddslagen (1050/2018) och EU GDPR-förordningen.

BNG Palvelut Oy lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med EU GDPR samt på ett sätt som motsvarar den nuvarande personuppgiftslagen (523/1999). Vi kan ibland ändra denna dataskyddsförklaring genom att publicera en ny version online, så vänligen kontrollera den regelbundet.

Registeransvarig

BNG Palvelut Oy Org.nummer 3137983-4 Eteläinen Salmitie 1 02430 Kirkkonummi

Kontaktperson för registerfrågor

Tomi Koivulehto asiakaspalvelu@boatwash.fi

Vår verksamhet bygger på laglig affärsverksamhet, så vi följer också EU-reglering om lagring av personuppgifter – detta sammanfattas i följande sex punkter:

 • Uppgifterna vi lagrar om en person är lagliga, rimliga och transparenta. Detta innebär att du när som helst kan få tillgång till dina uppgifter.
 • Uppgifterna har ett specifikt syfte – till exempel är de uppgifter vi samlar in endast bundna till ett specifikt syfte. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part om det inte finns en giltig anledning.
 • Vi minimerar den information vi lagrar – vi lagrar endast det som är nödvändigt.
 • Vi strävar efter att hålla vår information korrekt.
 • Vi begränsar lagringstiden – uppgifterna har en definierad livslängd, varefter de antingen automatiskt eller rutinmässigt raderas, om det inte finns en laglig anledning att behålla dem.
 • Vi lagrar integritet och pålitlig information, till exempel säkerhetskopierad. Syftet med behandlingen av personuppgifter Registret används endast för att upprätthålla kundrelationen mellan BNG Palvelut Oy och kunden. Det är inte nödvändigt att registrera sig i kundregistret för att göra en beställning.

Registerinformation

Kundens grundläggande information: kundnummer, efternamn, förnamn, postadress, postnummer, postort, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, orderhistorik och leveransspårningsinformation. Dessutom IP-adressinformation, information insamlad via cookies och information insamlad från sociala mediekanaler.

Registret innehåller tillstånd att skicka marknadsföringskommunikation om kunden har gett sitt samtycke.

Information om Paytrail Oyj (nätbanker), Stripe (betalningskort) och Klarna betaltjänster. Betalningsförmedlare samlar in IP-adress, betalningssätt och betalningstidpunkt vid betalningstransaktionen. Läs mer om våra betalningssätt och villkor.

Regelbundna datakällor

Kontaktinformation lagras när kunden registrerar sig. Annan information lagras när kunden gör inköp online.

Regelbundna uppgiftsöverföringar och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vi delar begränsat personuppgifter med andra parter – detta innebär i praktiken följande:

 • Vi använder e-postmarknadsföringsverktyg. Endast namn och e-postadress lagras i dessa.
 • Vi använder ett CRM-verktyg för att hantera kundrelationer och ordertransaktioner, där vi lagrar minimerad information, inklusive personens namn, adressinformation, kontaktinformation och orderhistorik.
Principer för registerskydd
Registeransvarigens informationssystem och filer är skyddade med de tekniska skyddsmetoder som normalt används. Åtkomst till registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord, som endast ges till personal som tillhör registeransvarig, vars position och uppgifter inkluderar nämnda åtkomsträttigheter. Lösenordet är inte känt av BNG Palvelut Oy. Uppgifterna lagras enligt gällande lagstiftning.

 

Rätt till inspektion

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som lagras om honom eller henne i registret. Förfrågningar om inspektionsrätt ska göras skriftligen och undertecknas till den adress som anges i avsnitt 1, adresserad till registeransvarig.

Rätt att begära korrigering av uppgifter eller radering av uppgifter

Om det finns fel i de registrerade uppgifterna kan den registrerade skicka en begäran om korrigering av felet eller radering av uppgifterna till den adress som anges i avsnitt 1.

Andra rättigheter relaterade till behandlingen av personuppgifter

Varje person har rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelser, få reda på vilka uppgifter som lagras om honom eller henne i personregistret eller att det inte finns några uppgifter om honom eller henne i registret. Registeransvarig ska samtidigt informera den registrerade om registrets regelbundna datakällor samt hur registrets uppgifter används och regelbundet överförs.